STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ- ODDZIAŁU RATOWNICTWA WODNEGO we Wrocławiu

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA-ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO  we Wrocławiu , zwane dalej „OSP-ORW”.
2. Stowarzyszenie OSP-ORW działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP-ORW posiada osobowość prawną.
4. Siedziba i adres OSP-ORW :  miasto Wrocław ul. Teatralna 16/20.

§ 2

1. Terenem działania OSP-ORW jest miasto Wrocław i województwo dolnośląskie.
2. Stowarzyszenie OSP-ORW jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.

§ 3

Stowarzyszenie OSP – ORW może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność  OSP-ORW opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP-ORW może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 5

Celami i zadaniami OSP-ORW są:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie  zagrożeniom związanym z środowiskiem wodnym oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, administracją państwową, organami  samorządowymi i innymi podmiotami,
2) ratownictwo wodne i nurkowe podczas akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń,
3) inne czynności ratownicze i pomocnicze związane  wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego i umiejętności ratowników stowarzyszenia,
4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi,
5) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, a dotyczących w szczególności szkolenia nurkowego, ratownictwa nurkowego i wodnego, bezpieczeństwa na terenach nadwodnych, ochrony środowiska wodnego,
7) działania na rzecz ochrony środowiska,
8) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
9) prowadzenie szkolenia specjalistycznego wg. odrębnych przepisów.

§ 6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP-ORW realizuje przez:
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności członków stowarzyszenia z zakresu ratownictwa wodnego i nurkowego,
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
4) prowadzenie specjalistycznego szkolenia ratowniczego członków  OSP-ORW i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i innymi podmiotami w organizowaniu szkolenia członków OSP-ORW,
5) organizowanie różnych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
6) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
7) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,
8) zaopatrywanie OSP–ORW w sprzęt techniczny i organizacja zaplecza logistycznego,
9) prowadzenie wszelkiej innej działalności społecznej i gospodarczej w celu pełnego wykonania zadań statutowych.

§ 7

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP-ORW i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest :
udział w akcjach ratowniczych,
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
– organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
– prowadzenie szkolenia nurkowego.
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP-ORW, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP-ORW podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Rozdział III
CZŁONKOWIE OSP-ORW, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8

Członkowie OSP-ORW dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 9

Członkami zwyczajnymi OSP-ORW mogą być: pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych, wypełnili deklarację członkowską oraz zostali przyjęci przez Zarząd zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP-ORW,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP-ORW z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP-ORW,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP-ORW,
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP-ORW,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał  władz OSP-ORW oraz uchwał władz Związku,
3) podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej poprzez udział w szkoleniach,
4) dbanie o mienie OSP-ORW,
5) dbać o dobrą opinię OSP-ORW i przyczyniać się do jej wszechstronnego rozwoju
6) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Spośród  członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy. Współpraca zespołu ratowniczego z Państwową Strażą Pożarną uregulowana zostanie podpisaniem stosownego porozumienia.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP-ORW w następujących przypadkach,
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) śmierci.
3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP-ORW w następujących wypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka  lub godzi w dobre imię OSP-ORW,
4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP-ORW umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,
5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP-ORW może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP-ORW, którego uchwała jest ostateczna,
6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,
7) skreślenie lub wykluczenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP-ORW, a wydanych członkowi do użytkowania.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP-ORW finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP-ORW.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla  stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP-ORW.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP-ORW, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP-ORW.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP-ORW
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 17

Władzami OSP-ORW są:
1) Walne Zebranie Członków OSP-ORW,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Uchwały władz OSP-ORW zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP-ORW oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Wybory władz OSP-ORW odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Kadencja władz OSP-ORW trwa  4 lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP-ORW
§ 20

1. Walne Zebranie Członków OSP-ORW jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP-ORW, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP-ORW,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP-ORW,
3) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej OSP-ORW,
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP-ORW,
5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP-ORW działalności gospodarczej,
6) wybór spośród siebie i odwołanie Zarządu w liczbie  5-7 osób,
7) wybór spośród siebie i odwołanie Komisji Rewizyjnej, w liczbie 3-5 osób,
8) uchwalenie statutu OSP-ORW lub jego zmiany,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP-ORW,
12) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku,
13) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
14) nadawanie członkostwa honorowego OSP-ORW,
15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP-ORW.
3. Wybory, o których mowa w pkt. 2 ust. 6 i ust. 7 odbywają się w trybie tajnym.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków OSP-ORW może być zwyczajne lub  nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP-ORW jest zwoływane  raz na rok.
3. Zwyczajne  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na  14  dni przed terminem zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-ORW powinno odbywać się do końca kwietnia roku następnego, po zakończeniu roku sprawozdawczego.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-ORW zwoływane jest przez Zarząd OSP-ORW:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP-ORW,
c) na żądanie  1/2 liczby członków OSP-ORW.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-ORW powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP-ORW, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP-ORW może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP-ORW i powołać w te funkcje innych członków OSP-ORW do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP-ORW.

§ 23

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP-ORW oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD
§ 24

1. Zarząd w tajnym głosowaniu wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, wiceprezesa , sekretarza i skarbnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 25

Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP-ORW,
2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP-ORW,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP-ORW,
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP-ORW oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP-ORW,
7) zaciąganie w imieniu OSP-ORW zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP-ORW.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP-ORW dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) tworzenie zespołu ratowniczego,
11) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP-ORW powierzonych im zadań,
12) rozstrzyganie sporów między członkami OSP-ORW,
13) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 26

Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP-ORW.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa bądź wiceprezesa.

§ 28

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP-ORW prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2. Do  obowiązków naczelnika należy:
1) wnioskowanie do zarządu OSP-ORW o wyznaczenie członków  do wykonania zadań ratowniczych,
2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP-ORW i zespołu ratowniczego ,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków zespołu ratowniczego,
4) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP-ORW,
5) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP-ORW i nadzór nad jego sprawnością,
6) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania  OSP-ORW oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP-ORW.

§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP-ORW naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do Zarządu OSP-ORW o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP-ORW naczelnik  może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do Zarządu OSP-ORW o wykluczenie członka z OSP-ORW.

D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP-ORW i do jej zadań należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP-ORW, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP-ORW sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP-ORW,
3) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Zarządu OSP–ORW.
4) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
5) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
2. Komisja Rewizyjna OSP-ORW może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

§ 33

Komisja Rewizyjna w tajnym głosowaniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP-ORW

§ 35

1. Majątek i fundusze OSP-ORW powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP-ORW prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. OSP-ORW może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP-ORW.
3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP-ORW służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP-ORW.

§ 36

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP-ORW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku OSP-ORW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku OSP-ORW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP-ORW, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP-ORW

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP-ORW uchwala Walne Zebranie Członków OSP-ORW większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP-ORW może składać Zarząd OSP-ORW z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP-ORW o terminie Walnego Zebrania Członków OSP-ORW, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie  zmiany statutu lub rozwiązania OSP-ORW , powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad oraz z wnioskowaną zmianą statutu co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

1. W razie rozwiązania OSP-ORW, Walne Zebranie Członków OSP-ORW wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP-ORW, uchwałę o rozwiązaniu OSP-ORW podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu OSP-ORW majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność  gminy Wrocław. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.